Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, những người làm báo những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trao đổi, thảo luận phương pháp, cách thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, góp ý có chất lượng vào dự thảo các văn kiện; góp phần để Đại hội thành công, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã trình bày chuyên đề thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, có cái nhìn tổng quát toàn diện những kết quả đạt được, những thành tựu và cả những hạn chế, bất cập trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới. 

Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định, Đại hội lần thứ XIII của Ðảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Ðảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn. Dự thảo các văn kiện được tiến hành công phu, nghiêm túc, khoa học, có nhiều điểm mới, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, để Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp thời gian tới, công tác tuyên truyền phải đặc biệt quan tâm, trong đó tuyên truyền trên báo chí giữ vai trò rất quan trọng. Các cơ quan báo chí cần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng… 

Toàn cảnh hội nghị

Từ đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên báo chí; làm cho nhân dân các nước trên thế giới và cộng đồng quốc tế hiểu được các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam…

Vũ Linh