Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khoá III do đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Đảng ủy và lãnh đạo Ban, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã thực sự có bước đổi mới về phương thức lãnh đạo, hoạt động. 

Đảng bộ đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trong điểm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên quần chúng trong toàn Đảng bộ tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện nhiêm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức của Đảng bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến tích cực. Đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu Đại hội lần thứ III của Đảng bộ đề ra; hầu hết cán bộ, đảng viên tích cực tham gia xây dựng cơ quan, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Có thể khẳng định, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp vào thành tựu chung của Ban và ngành Tuyên giáo; nâng cao uy tín, vị thế của Ban đối với xã hội; góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thẳng lợi Nghị quvết Đai hội XII của Đảng.

Các Đại biểu dự Đại hội

Thời gian tới, Đại hội xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành tốt, toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị không chỉ có ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan Tuyên giáo của Đảng mà còn có sự tác động mạnh mẽ đến hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần tiếp tục chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để nâng cao chất lương, hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối về sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong sinh hoạt chi bộ cần tăng cường đấu tranh phê bình và tự phê kịp thời để đem lại hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng BCH Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với tập thể Lãnh đạo Ban, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với lãnh đạo Ban và các cấp ủy trực thuộc với các cơ quan, đơn vị chức năng của Ban, nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa sự đồng thuận, thống nhất cao trên tất cả các mặt công tác; thực hiện được các mục tiêu là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nội bộ đoàn kết, cán bộ, đảng viên yên tâm công tác; toàn thế cán bộ, đảng viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...


Vũ Linh