Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ chuẩn bị dự án vay vốn của ADB trị giá khoảng 110 triệu USD nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh vùng dự án thông qua việc phân bổ hợp lý nguồn tài nguyên này nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu trên cơ sở cải thiện thể chế, chính sách quản lý thủy lợi, triển khai ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước và nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở nội đồng. 

Địa điểm thực hiện Dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 5 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk , Đắk Nông, Bình Thuận. Dự án được thực hiện trong 2 năm với tổng kinh phí 1 triệu USD, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại từ ADB là 800.000 USD, vốn đối ứng là 200.000 USD.  

BTS