Trong đó, số việc đã thi hành xong là 10 việc, tương ứng với số tiền trên 91 tỷ 782 triệu đồng. Số việc phải thi hành là 114 việc, tương ứng với số tiền trên 2.353 tỷ 957 triệu đồng.

Nguyễn Hương