Đây được xem là động lực quan trọng, là cú hích để nâng cao hiệu quả thực hiện NSW và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. 

Theo đó, Ủy ban có nhiệm vụ: Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và triển khai ASW, NSW; triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo thuận lợi cho thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới. 

Xem xét, nghiên cứu, có ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xây dựng mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu triển khai, vận hành ASW, NSW và cam kết tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, gia nhập nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Phan Đức