Theo quyết định của Thủ tướng, Tiến sĩ Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng. 3 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đỗ Trung Tá, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao; Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Hiệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngoài ra, Hội đồng còn có 19 Ủy viên.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30-7-2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Hải Châu