Được biết, ông Trần Hữu Ninh được giao nhiệm vụ phụ trách Chương trình 135 của tỉnh, nhưng đã thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện “Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở”, không hoàn thành kế hoạch tập huấn đề ra, cho nên không giải ngân hết nguồn vốn được cấp, làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của dự án. 

Ông Ninh còn được xác định vi phạm đã thống nhất lập khống chứng từ để thanh toán chi phí phục vụ các lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức.

Sông Lam