Theo đó, số điện thoại nóng của phòng Tài nguyên khoáng sản (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) là 0603.865029; số điện thoại của ông Võ Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở là 0905350555; của ông Lê Văn Tấn - Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản là 0914011948; của ông Nguyễn Cường - Phó Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản là 0988377068 và địa chỉ hộp thư điện tử là: sotnmt-kontum@chinhphu.vn.

N.H.Khôi