Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 94 tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

Quang cảnh HN sơ kết công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa 6 tháng đầu năm 2018 tỉnh Kon Tum

Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội; về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các tầng lớp nhân dân đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, không nghe, không tin và không làm theo lời kẻ xấu xúi giục; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc” nhất là các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, góp phần ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, kích động chia rẽ, gây rối về chính trị, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Công tác đấu tranh, phản bác chống âm mưu “diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng được tăng cường; nhiều bài viết hay, ý nghĩa trên các diễn đàn đã được một số cá nhân, tổ chức trong tỉnh chia sẻ, bình luận tích cực, tạo điều kiện cho người dân tham gia mạng xã hội biết thêm thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cảnh giác trước các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng biểu dương những kết quả đã đạt được, yêu cầu các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh bám sát chương trình công tác của Ban chỉ đạo năm 2018 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tăng cường công tác quản lý, theo dõi thông tin trên báo chí, mạng viễn thông, mạng xã hội, bảo đảm đưa tin đúng định hướng, thông tin chính xác, đúng đắn, kịp thời để nhân dân hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phối hợp các cơ quan liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có thông tin, bình luận, phát ngôn thiếu căn cứ, sai lệch các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoặc đưa những thông tin xuyên tạc, vu khống, sai sự thật gây hoang mang dư luận cũng như kích động, tụ tập đông người, tuần hành, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và chống phá Đảng, Nhà nước trên báo chí, mạng xã hội theo các quy định của pháp luật.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên cập nhật thông tin của Ban Tuyên giáo TỈnh ủy cung cấp trên Trang Thông tin điện tử của Ban để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn; có biện pháp theo dõi, kịp thời phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” thể hiện qua việc có hoạt động chống phá, đăng tin, bài và bình luận trên Blog, Facebook... trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để kịp thời giáo dục, với trường hợp cố tình không chấp hành, có thái độ chống đối, tùy theo mức độ vi phạm, cương quyết xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong các tầng lớp nhân dân; thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch và phần tử xấu, nhất là trên không gian mạng và tuyên truyền nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU, ngày 20-6-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tăng cường tuyên truyền Luật an ninh mạng, dự thảo Luật đặc khu.

Trong xử lý các vụ việc nhạy cảm, phức tạp phải nhanh chóng và kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, giảm thiểu tối đa những tác động của thông tin xấu, độc trên Internet. Phối hợp, cộng tác chặt chẽ với các cơ quan báo chí, nhất là với Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền cũng như đấu tranh, phản bác lại những thông tin xuyên tạc, không chính xác về tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

N.H.Khôi