Tổng hợp kết quả kiểm toán của 276/276 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2016, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính trên 38,3 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong 22 năm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. Kết quả kiểm toán đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của nhà nước và góp phần tích cực vào việc phòng, ngừa tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán thông qua việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 150 văn bản quy phạm pháp luật nhằm ngăn chặn thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách.

Kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Kiểm toán Nhà nước xác định giá trị vốn nhà nước tại 7 doanh nghiệp đã làm tăng thêm giá trị vốn nhà nước trên 20,8 nghìn tỷ đồng.

Sau khi nghe những đề xuất, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, ý kiến của đại diện bộ, ngành Trung ương tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tới yêu cầu phải đẩy nhanh việc đưa Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 vào cuộc sống trên cơ sở tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật một cách đầy đủ, hiệu quả, có chất lượng, chú trọng sửa đổi, bổ sung quy định pháp lý, quy trình công tác; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng cải cách thủ tục hành chính vào hoạt động kiểm toán để đạt hiệu quả cao hơn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước phải luôn theo sát và phục vụ quá trình quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; nâng tầm các kết luận, kiến nghị thực sự có chất lượng, tương xứng với địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước - một cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Kiểm toán Nhà nước là công cụ quan trọng để phát hiện hiện tượng, dấu hiệu tham ô, tham nhũng, không tuân thủ pháp luật về kinh tế, tài chính, sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước. Do vậy, Kiểm toán Nhà nước cần chủ động kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu phạm tội. 

Thời gian vừa qua, để huy động các nguồn lực trong nước, ngoài nước vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, chúng ta vay tiền từ các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế... để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư vào những công trình, lĩnh vực trọng điểm, mang tính đột phá để tạo đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế phát triển... Đề nghị Kiểm toán Nhà nước đưa một số chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vay nước ngoài vào danh sách kiểm toán hằng năm để ngăn chặn, phòng ngừa tiêu cực, lãng phí… Quan trọng hơn là Kiểm toán Nhà nước phải tư vấn, tham mưu cho Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ/ngành để làm sao quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ.

Theo TTXVN