Chiều 22-7, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết bầu các chức danh.

Tiếp đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu các chức danh này bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội tiến hành bầu các chức danh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu, cho biết:

Với 97,3% đại biểu Quốc hội tán thành, đồng chí Hà Ngọc Chiến đã tái cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Khóa XIV.

Với 94,1% đại biểu Quốc hội đồng ý, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc đã tái cử chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khoá XIV.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cũng tái cử chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016- 2020 với tỉ lệ 92,9% đại biểu Quốc hội tán thành.

Các chức danh khác cũng đã được Quốc hội thông qua, gồm:

Thượng tướng Đảng Võ Trọng Việt giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIV; đồng chí Nguyễn Khắc Định giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; đồng chí Nguyễn Thúy Anh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV; đồng chí Phan Thanh Bình giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khoá XIV;

Đồng chí Phan Xuân Dũng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIV; đồng chí Nguyễn Văn Giàu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV; đồng chí Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội khoá XIV; đồng chí Lê Thị Nga giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khoá XIV; đồng chí Vũ Hồng Thanh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV.

Ngay sau đó, Quốc hội đã bấm nút thông qua các Nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Q.Vinh