Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Đoàn; đại diện các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Quán triệt yêu cầu kiểm điểm, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Đây là hội nghị kiểm điểm thường niên của các cấp ủy theo Hướng dẫn số 27 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam kiểm điểm cần phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả nổi bật và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng năm 2017 để tiếp tục phát huy những ưu điểm, mặt mạnh trong thời gian tới, nhất là những thành công trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016. 

Ngoài ra, tập trung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy chế dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác tổ chức, cán bộ và công tác mua sắm tài sản, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản theo gợi ý của Ban Bí thư.

Quá trình kiểm điểm đối với tập thể và từng cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Đài cần tuân thủ nguyên tắc “tập trung dân chủ”, cầu thị, nhận xét, góp ý trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Hội nghị kiểm điểm sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Trần Xuân - Thế Hải