Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chính sách khuyến khích thành lập Quỹ đầu tư phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 3-2016.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung một số chính sách nhằm khuyến khích các quỹ tăng cường đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.

H.Ly