Quang cảnh Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, năm 2017, Đảng, Nhà nước đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Việc đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, tăng cường.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi thảo luận cùng các đại biểu bên lề Hội nghị. 

Tuy nhiên, hiện nay nhân dân và cử tri vẫn lo lắng về một số vấn đề như: nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, chất lượng tăng trưởng chậm; năng suất lao động chưa cao; nợ công cao, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước chậm tiến độ, hiệu quả thấp, thua lỗ, thất thoát; tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa thực sự được đẩy lùi; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân và việc công khai các kết luận thanh tra chưa kịp thời; ANTT ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp... Điều đó đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ đối với MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong thời gian tới. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 2017, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết: Công tác Mặt trận đã đạt kết quả toàn diện trên các mặt, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước và các địa phương. Trong đó, MTTQ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp xúc, lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước; chăm lo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tôn giáo; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả đến cơ sở và khu dân cư; công tác đền ơn, đáp nghĩa, vận động chung tay vì người nghèo, giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai được tổ chức kịp thời, kêu gọi được sự tham gia của toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam  Trương Thị Ngọc Ánh báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2017. 

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai chặt chẽ, hiệu quả hơn. MTTQ các cấp phát huy vai trò trong tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, hoàn thành nhiệm vu được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại trong thời gian qua, UBTƯ MTTQ Việt Nam xác định Chương trình hành động năm 2018 tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; triển khai đồng bộ công tác giám sát, phản biện xã hội...

Bên cạnh tập trung thảo luận Dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2017 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2018,  một trong những nội dung trọng tâm và được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020. 

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt phát biểu tại Hội nghị. 

Trình bày dự thảo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, Chương trình được ban hành nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính. Trong đó, chương trình hành động nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể như: MTTQ Việt Nam chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phản biện xã hội góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật phòng chống tham nhũng, lãng phí; vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, nghiên cứu xây dựng và thực hiện đa dạng các hình thức để nhân dân tham gia chủ động, tích cực và có hiệu quả trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí trong hệ thống Mặt trận; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong đấu tranh với tham nhũng, lãng phí.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình này, MTTQ các cấp phải huy động được toàn dân tham gia; MTTQ phải thực hiện tốt công tác giám sát phản biện, dựa vào dân để giám sát, đồng thời xác định rõ cơ chế hoạt động, trách nhiệm và phạm vi trong quá trình giám sát, phản biện...

Anh Minh - Diệp Hương