Tham dự hội thảo có GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo của Hội đồng lý luận Trung ương; nhiều nhà khoa học tiêu biểu, nhiều tướng lĩnh trong lực lượng CAND và Quân đội…Về phía Học viện Chính trị CAND có Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì tham luận tại hội thảo.
Gần 40 tham luận khoa học tại hội thảo đều tập trung đấu tranh, phê phán mạnh mẽ các quan điểm sai trái như: Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm; Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công; muốn thật sự dân chủ cho người dân và xã hội phát triển phải thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

Hội thảo tiếp tục nhận diện đúng mưu đồ đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay; phê phán quan điểm xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng ở nước ta hiện nay; khẳng định tính cấp thiết, đúng đắn của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. 

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các tham luận còn khẳng định sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; việc phê phán các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển công tác nghiên cứu lý luận, góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng. 

Thông qua hội thảo, nhiều giải pháp thiết thực, khả thi đã được đề xuất, góp phần đấu tranh phê phán, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh…

Thu Phương