Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Đề tài và Đại tá, TS Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đồng chủ trì Hội nghị. 

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị- hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; đồng thời là mục tiêu, địa bàn, các thế lực thù địch, đối tượng phản động và các loại tội phạm tập trung hoạt động, chống phá. 

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội của thủ đô, Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác bảo đảm an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) là nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị -xã hội trên địa bàn thành phố đã nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt kết quả toàn diện, trong đó, nhiều kết quả mang tính đột phá... 

Qua đó, đã chỉ đạo cấp ủy, các ngành rà soát, hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, các nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết ra. 

Đồng thời, chủ động triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, tổng hợp làm căn cứ phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; đảm bảo phát triển thủ đô xứng tầm với sự phát triển của đất nước, phát triển của thời đại. 

Đồng chí Nguyễn Quang Huy và Đại tá Nguyễn Văn Viện chủ trì Hội thảo. 

Đề tài “Đánh giá công tác bảo đảm ANTT của thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015- 2020), định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” cùng với đề tài về đánh giá công tác Quốc phòng của thủ đô là 2 bộ phận hợp thành của Đề tài 06 thuộc Chương trình số 20 – CTr/ TU” Đánh giá công tác quốc phòng, an ninh của thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030). 

Tại Hội thảo, Ban nghiên cứu đã trình bày báo cáo tóm tắt đề tài; nghe 7 phát biểu tham luận từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học, nhà chuyên môn, hoạt động thực tiễn và các ý kiến thảo luận tâm huyết của các vị đại biểu tham dự Hội thảo. 

Nội dung các ý kiến nhận xét, tham luận đã tập trung, làm rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANTT đối với mục tiêu phát triển bền vững của thủ đô trong tình hình mới; đánh giá, phân tích, làm rõ thực trạng công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. 

Từ đó, tham mưu, kiến nghị, đề xuất những giải pháp tổng thể, cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trước yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới, phục vụ đắc lực mục tiêu phát triển bền vững của thủ đô. 

Kết luận hội thảo, thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài và Ban tổ chức hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Huy cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến dự và tham góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp phần vào thành công của Hội thảo. 

Đồng chí Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh: Các ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận đều cơ bản nhất trí với báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, kết cấu của đề tài và đánh giá bước đầu Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đã bảo đảm được yêu cầu đặt ra của đề tài khoa học. Đã phân tích, làm rõ thực trạng công tác bảo vệ  ANTT trên địa bàn TP Hà Nội, nhiệm kỳ Đại hội XVI; chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế thời gian qua. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bảo đảm ANQG và TTATXH trong thời gian tới. 

Dự báo tình hình quốc tế và trong nước, Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới và tập trung phân tích, làm rõ nhiều thời cơ thuận lợi, đồng thời nhấn mạnh những thách thức, nguy cơ đe dọa và tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT của thủ đô trong thời gian tới... Và bổ sung thêm những nhiệm vụ, giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sát thực hơn nữa trong công tác bảo đảm ANTT và ATXH trên địa bàn thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn 2020. 

“Hội nghị sẽ là nguồn kiến thức, tài liệu quý giá để bổ sung, hoàn thiện 5 chuyên đề do Công an TP thực hiện của Đề tài 6, một đề tài nằm trong chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của thành phố, nhằm củng cố những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030” đồng chí Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh. 

Đồng chí yêu cầu các thành viên trong Ban nghiên cứu đề tài tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp, đồng thời khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện, báo cáo Ban Chủ nhiệm Chương trình 20-Ctr/ TU để đánh giá, nghiệm thu đề tài bảo đảm tiến độ, với chất lượng cao. 

Xuân Mai