Hội nghị lần này có vai trò quan trọng, đánh giá công tác Mặt trận năm 2015, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động trong năm 2016; cho ý kiến về việc triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo việc triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; báo cáo công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: 2015 là năm đất nước có nhiều ngày lễ lớn đã góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động có hiệu quả thiết thực; thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Công tác tôn giáo, dân tộc được các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân quan tâm; ngày càng thể hiện sự ủng hộ cao với các chương trình hành động của Mặt trận.

Năm 2015, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy trách nhiệm chính trị đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân hoàn thành những nhiệm vụ đề ra. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư diễn ra trong bối cảnh quan trọng, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2010-2015), bước vào nhiệm kỳ mới (2016-2020). 

Về nhiệm vụ trong năm 2016, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung triển khai việc quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; hoàn thành trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức cho người ứng cử vận động bầu cử, giám sát việc bầu cử đúng luật pháp.

Về nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần lấy những bài học rút ra từ giám sát năm 2015, đó là: tạo sự đồng thuận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp trong việc chọn vấn đề giám sát; huy động được lực lượng đông đảo các tổ chức thành viên và nhân dân để cùng tham gia giám sát; việc giám sát được làm cả hai chiều từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên… 

Ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó, tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Mặt trận, để nâng cao hiệu quả nhưng không tăng biên chế của đội ngũ cán bộ Mặt trận.

PV (theo TTXVN)