Hội nghị đã biểu dương 260 đại biểu ưu tú tiêu biểu đại diện cho hơn 10.000 Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu trong toàn quốc. 260 đại biểu ưu tú được biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị là đại diện của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tuy độ tuổi, thời gian cống hiến cho công tác Mặt trận khác nhau nhưng trái tim của mỗi người đều thể hiện được ngọn lửa tâm huyết, tận tụy, sáng tạo hết lòng với công việc. Họ thực sự là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương, chúc mừng những thành tích đáng tự hào của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) có truyền thống vô cùng vẻ vang, được Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, không ngừng phát triển lớn mạnh, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, ấm no, hạnh cho đồng bào. Trong thời kỳ đổi mới đất nước 30 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn thực hiện tốt vai trò trung tâm, đoàn kết, kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cuộc vận động của Mặt trận triển khai trong thời gian qua cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững... đã khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết gắn bó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, qua đó góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở... Lịch sử Việt Nam đã khẳng định chân lý “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước tin tưởng, từ Hội nghị biểu dương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này, những tấm gương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu sẽ được nhân rộng trong cả nước; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy; phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng của toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phạm Tâm