Qua rà soát, đã sắp xếp giảm 59 phòng, ban; giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 ban quản lý dự án, 2 quỹ; giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các ban quản lý dự án và quỹ…

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã tinh giản biên chế đối với 330 trường hợp. Khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sau khi xây dựng đề án vị trí việc làm giảm 104 biên chế so với tổng biên chế Trung ương giao. 

Đối với viên chức, thành phố không tăng biên chế, chỉ tăng cho lĩnh vực y tế và giáo dục theo đúng định mức quy định tại các văn bản của Trung ương. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch báo chí Thủ đô đến năm 2020… 

Đặc biệt, Hà Nội sẽ nghiên cứu, thí điểm, đề xuất một số đề án, mô hình mới. Trong đó, thành phố sẽ thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng. “Không phải Hà Nội chưa làm. Mỗi việc đều cần căn cứ vào đặc thù của Hà Nội. Hà Nội có đặt vấn đề thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng.

D.L