Ngoài ra, một số chỉ tiêu cần hoàn thành như: 100% các thủ tục hành chính (theo quy định của Trung ương) có liên quan đến các tổ chức và cá nhân được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đào tạo 1.000 công chức nguồn…

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ về việc thực hiện các quy chế làm việc, quy trình công tác và sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên; việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và xử lý các vấn đề sau kiểm tra; thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo kế hoạch và đột xuất không báo trước.

N.Y.