Việc phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức theo hướng chuyên môn hoá từng khâu, từng loại công việc. Lãnh đạo bộ phận phải bao quát, quán xuyến công việc, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình huống và báo cáo lãnh đạo và cơ quan quản lý cấp trên kịp thời.

Ngoài ra, cần rà soát, hoàn hiện quy trình tiếp thu và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính, về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ thị nhấn mạnh việc thực hiện “Một đầu mối - một việc xuyên suốt” trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc từ TP đến cấp huyện, cấp xã.

UBND TP yêu cầu tập trung quản lý chất lượng công việc, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hoá ứng xử của công chức, viên chức trực tiếp thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính và người đứng đầu các tổ, bộ phận, cá nhân trực tiếp thực thi công vụ là trưởng, phó các phòng thuộc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ trật tự thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm, nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp; các đơn vị quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, thực hiện văn hoá công sở hành chính, bộ phận tiếp công dân.

N.Y.