Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng khẳng định: Đề án thể hiện rõ mục tiêu và quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Quân đội theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước; làm cho doanh nghiệp Quân đội mạnh lên, hoạt động hiệu quả, kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Đây đồng thời là một nội dung sắp xếp, tổ chức lại lực lượng Quân đội; là bước cơ bản để tổ chức lại doanh nghiệp Quân đội, gắn sản xuất kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân đội.

Theo đó, đến năm 2020, thực hiện xong Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Quân đội, giảm mạnh đầu mối doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng; xây dựng những doanh nghiệp thực sự có năng lực về công nghệ và quản trị, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sẵn sàng chuyển trạng thái khi có tình huống, bảo đảm sự phát triển ổn định, lâu dài, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, sẽ sắp xếp đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phù hợp với thị trường, thực tiễn doanh nghiệp quân đội; đổi mới doanh nghiệp theo hướng rút gọn đầu mối, gắn với Đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội và định hướng phát triển doanh nghiệp Nhà nước; kiên quyết cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp không hoặc ít có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng... 

Quang cảnh buổi họp báo.

Để thực hiện Đề án nêu trên, ngày 18-5, Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 425- NQ/QUTW về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ngày 4-10, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020. 

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng phát biểu phát biểu tại buổi họp báo.

Tại cuộc họp báo, Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng đã thông báo về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Quân đội từ năm 2001 đến nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa  IX), Trung ương 4, Trung ương 5 (Khóa XII). Trong đó, tập trung làm rõ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Quân đội từ năm 2016 đến nay, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, tạo thế trận quốc phòng vững chắc tại các địa bàn trọng yếu, chiến lược của Tổ quốc; giới thiệu mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 20120; mô hình tổ chức doanh nghiệp Quân đội sau sắp xếp theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.   

 Theo đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, từ năm 2001 đến nay, bằng nhiều hình thức sắp xếp, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lại các doanh nghiệp Quân đội phù hợp với yêu cầu đổi mới, phát triển doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị quyết của Đảng qua từng thời kỳ, phục vụ tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Từ trên 300 doanh nghiệp từ trước năm 2000 đến nay còn 88 doanh nghiệp 100 % vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và 21 công ty cổ phần có vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu ước tính khoảng 189 tỷ đồng, đạt 51 % kế hoạch năm; nộp ngân sách 21 tỷ đồng...

Đề cập đến nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện Đề án, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng cho biết: Để thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp phù hợp với Đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/QUTW, ngày 25-9-2012 của QUTW về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của Quân đội đến năm 2020; nghiên cứu, sát nhập, cơ cấu lại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng có cùng ngành nghề hoạt động trên cùng một địa bàn thành một doanh nghiệp có quy mô hợp lý, thương hiệu mạnh, phát huy thế mạnh của doanh nghiệp Quân đội, đáp ứng yêu cầu kết hợp kinh tế với quốc phòng...

Tại cuộc họp báo, đại diện Cục kinh tế đã giới thiệu một số loại hình doanh nghiệp sau sắp xếp theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 


Xuân Mai