Bộ Công an được biểu dương trong việc tích cực triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Nhờ vậy, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã giảm mạnh so với trước. Theo số liệu tính đến ngày 31-5-2017, còn nợ đọng 13 văn bản (1 nghị định và 12 thông tư) quy định chi tiết 11 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực (giảm 55,17% so với cùng kỳ năm 2016).

Đáng chú ý, trong số văn bản nợ ban hành không có văn bản nào thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

V.H