Những năm qua, đại bộ phận chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và người tiêu biểu yên tâm, phấn khởi thực hiện tốt “Việc đạo, việc đời” cùng tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Từ đó đã tạo chuyển biến nhận thức của cán bộ và nhân dân, đồng bào có đạo nói riêng trong việc xây dựng đạo đức và lối sống, gắn với việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở địa bàn dân cư, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Phát huy tinh thần đó, các vị chức sắc, tôn giáo, người tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tỉnh phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, đồng thời tích cực tham gia đại diện bảo vệ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân…

PV