Đồng chí Võ Văn Thưởng, ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn kiểm tra tại Bộ GD&ĐT.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT và lãnh đạo Bộ GD&ĐT trong việc thực hiện kế hoạch đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng. 

Nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đang bước vào giai đoạn yêu cầu ngày càng cao, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ GD&ĐT tiếp tục tập trung quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng về phòng chống tham nhũng.

Đặc biệt phải tổ chức quán triệt trong đội ngũ, nghiên cứu để tiếp tục đưa nội dung giáo dục phòng chống tham nhũng vào nhà trường; gắn giáo dục phòng chống tham nhũng với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên, học sinh. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, sửa đổi bổ sung các quy định còn thiếu và tăng cường công khai minh bạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương để thanh tra giám sát những vấn đề dư luận xã hội còn có ý kiến.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, Bộ GD&ĐT đồng thời phải thực hiện hai nhiệm vụ: Đấu tranh phòng chống tham nhũng trong cơ quan bộ và chỉ đạo đưa giáo dục phòng chống tham nhũng vào hệ thống giáo dục nhà trường - đây sẽ là “vắc xin” phòng chống tham nhũng trong tương lai.

H.Thanh