Sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ: 

Trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (năm 2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Thanh tra Chính phủ đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. 

Ngành thanh tra đã thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng quán triệt, cụ thể hóa Cương lĩnh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào các lĩnh vực công tác của ngành; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Thanh tra Chính phủ đã xây dựng, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Hoạt động thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính được tăng cường, đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng công tác thanh tra được nâng lên. 

Qua thanh tra, ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý nhiều vi phạm pháp luật, chấn chỉnh và khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, ban hành, thực thi pháp luật và các chính sách.

Nhờ vậy, công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo đẩy mạnh hơn, có hiệu quả hơn. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng và có những chuyển biến rõ nét. 

Đồng thời, ngành thanh tra cũng đã có bước chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng gợi mở những vấn đề Thanh tra Chính phủ cần tập trung đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, xây dựng ngành phát triển đáp ứng với yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

PV