Năm 2016, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh xếp thứ 4/20 đơn vị Cảnh sát PCCC trong cả nước về công tác cải cách hành chính. Qua khảo sát mức độ đáp ứng dịch vụ hành chính hàng tháng của tỉnh Quảng Ninh đối với các sở, ban, ngành, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh luôn nằm trong tốp các đơn vị được tín nhiệm cao. Theo đó, 98% kết quả khảo sát đều hài lòng với sự phục vụ của bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình Trung tâm hành chính công. Đây là bước đột phá về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư. Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh xác định đây là giải pháp chiến lược, trọng điểm cải cách thủ tục hành chính về PCCC toàn diện. 

Ngày 2-2-2016, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định công bố 14 thủ tục hành chính về PCCC, phối hợp với Trung tâm hành chính công xây dựng quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 đưa 14 bộ thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công.

Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về PCCC tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, các bước giải quyết thủ tục hành chính từ các khâu như: tiếp nhận, chuyển hồ sơ, thẩm định và trả hồ sơ được quản lý trên phần mềm được kết nối internet, cung cấp các thông tin về tiến trình thực hiện thủ tục. Các tổ chức, cá nhân và thủ trưởng các phòng nghiệp vụ theo dõi và giám sát việc giải quyết hồ sơ thông qua máy tính hay điện thoại. 

Đến nay, 8/14 thủ tục hành chính về PCCC rút ngắn 50% thời gian thực hiện so với quy định. Cụ thể, thủ tục kiểm định phương tiện PCCC giảm 30 ngày xuống 15 ngày; thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC giảm từ 7 ngày xuống 3 ngày; thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ PCCC, Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC giảm từ 5 ngày xuống 3 ngày; thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm cháy nổ giảm từ 10 ngày xuống 5 ngày; thủ tục thẩm duyệt thiết kế quy hoạch giảm từ 10 ngày xuống 5 ngày.

Năm 2017, đơn vị triển khai thực hiện chủ đề công tác của Bộ Công an "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" và Kế hoạch chủ đề năm của UBND tỉnh Quảng Ninh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. 

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng tin học, văn hóa ứng xử, phục vụ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mỗi cán bộ chiến sỹ thực hiện những việc làm cụ thể với phương châm: lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp là thước đo kết quả công việc.

 Đến đầu năm 2017, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.270 hồ sơ, trong đó 34% hồ sơ được giải quyết trước thời hạn. Hồ sơ thủ tục hành chính về PCCC được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm hành chính công ngày càng tăng. Năm 2016, đơn vị tiếp nhận và giải quyết 651 hồ sơ, tăng gấp 5 lần so với năm 2015. Từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị tiếp nhận 488 hồ sơ, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Đại tá Phí Văn Minh, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh: Để công tác cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu công việc, là điểm sáng cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông", Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh triển khai các giải pháp như: tuyên truyền việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua mạng để người dân biết và thực hiện; phấn đấu 100% hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công. 

Thực hiện các chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về công tác PCCC. Rà soát, cắt giảm 50% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, phục vụ người dân. 

Đẩy mạnh việc chuyển hồ sơ qua mạng Internet và ứng dụng công nghệ thông tin trong thẩm định hồ sơ, cắt giảm khâu trung gian trong việc chuyển và thẩm định hồ sơ. Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh trong lòng dân, "vì nhân dân phục vụ"...

Đăng Hùng