Để đáp ứng nhu cầu thực thi một số nhiệm vụ mới trong tình hình mới, Bộ NN&PTNT đề nghị điều chỉnh tên gọi Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối thành Cục Thương mại Thị trường Nông sản; đổi tên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II thành Học viện Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM.

Riêng về vấn đề xin thành lập thêm Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương xây dựng đề án thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai trên cơ sở sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ để giúp Bộ thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai theo Luật Phòng chống thiên tai.

NY