Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển, hoạt động của Ủy ban đoàn kết công giáo luôn đổi mới các hình thức hoạt động. 

Đồng bào công giáo đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Tích cực thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong sinh hoạt đạo, đời, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, tiến bộ. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc”. 

Đồng bào công giáo tích cực tham gia công tác an ninh quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở địa phương.  

Tại Đại hội, có 4 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo giai đoạn 2012 – 2017 đã được Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Hà Nam khen thưởng. 

Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 57 ủy viên và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2018 – 2023.

Hồng Sâm