Ban Chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị - quốc phòng - an ninh là một trong ba Ban Chỉ đạo thuộc Ủy ban quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và là giai đoạn nước rút triển khai chủ trương hội nhập sâu rộng và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011 – 2020.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ban, ngành liên quan đã phối hợp triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XII về hội nghị quốc tế sâu rộng với các chiến lược, đề án cụ thể để triển khai như: Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 06/QH-TW về thực hiện có hiệu qủa tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh đất nước tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cùng các chiến lược, đề án cụ thể của từng bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng ghi nhận hội nhập quốc tế về chính trị - quốc phòng - an ninh thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng với việc ta đã thiết lập thêm các khuôn khổ hợp tác chiến lược, toàn diện và ngày càng đưa vào chiều sâu quan hệ với các đối tác quan trọng.

Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực trong 6 tháng qua chuyển biến rất nhanh chóng, phức tạp, trực tiếp ảnh hướng đến môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam, tác động mạnh đến hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị - quốc phòng - an ninh nói riêng. Tình hình này đòi hỏi các bộ, ban, ngành liên quan phải kịp thời đánh giá, dự báo tình hình, đề ra các biện pháp triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo và các bộ, ban, ngành liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả công tác hội nhập quốc tế về chính trị - quốc phòng - an ninh thời gian tới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị - quốc phòng - an ninh hiệu quả sẽ là nền tảng để thúc đẩy hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực khác.

K.H.