Sáng 27-6, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, đã cơ bản chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì theo định kỳ, có sự đổi mới, sáng tạo ở một số địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung- Tây Nguyên đã tổ chức hướng dẫn việc tổ chức học tập chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05; biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng đồng; tích cực trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Hầu hết Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Hội nghị có sự tham gia đông đủ lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên vẫn còn một số hạn chế, trong đó có công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc tuyên truyền ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau tham gia chia sẻ, thảo luận để chỉ rõ những mặt đạt được lẫn hạn chế thời gian qua để rút kinh nghiệm nhằm qua đó giúp công tác tuyên giáo trong những tháng cuối năm 2019 đạt được kết quả cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, theo đồng chí Võ Văn Thưởng, bên cạnh những thuận lợi, tình hình nhiều mặt cũng có những tác động không thuận đối với công tác tuyên giáo; địa bàn miền Trung - Tây Nguyên vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Trước tình hình đó, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương về công tác tuyên giáo bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tập trung tham mưu giúp Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Phan Việt Cường tham gia ý kiến tham luận tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên cần tích cực tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cán bộ ngành Tuyên giáo phải nhận thức được, dự báo được những điểm nảy sinh trong tương lai để từ đó tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy đề ra những giải pháp tối ưu, phù hợp.
Ngọc Thi