Theo dự thảo báo cáo của Đoàn công tác số 6,  trên cơ sở Chương trình kiểm tra, giám sát theo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, sau 1 tháng tiến hành kiểm tra, giám sát tại Tỉnh ủy Quảng Nam và 12 đơn vị trực thuộc tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đến nay, Đoàn công tác số 6 đã hoàn thành công việc và ghi nhận nhiều kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đối với các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh về công tác này.

Qua làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kiểm tra tại 12 cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh Quảng Nam, Đoàn công tác số 6 nhận thấy: Nội dung công tác PCTN đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, coi trọng công tác PCTN, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để chỉ đạo; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vụ việc sai phạm nghiêm trọng. Trong 17 vụ việc nghiêm trọng xảy ra, đến nay đã xử lý xong 14 vụ việc.

Đồng chí Phan Văn Sáu phát biểu công bố kết quả kiểm tra tại Hội nghị.

Qua công tác tự kiểm tra nội bộ hằng năm, có 5 đơn vị phát hiện 8 vụ việc,  16 đối tượng liên quan đến tham nhũng với tổng giá trị 1,6 tỷ đồng; chuyển Cơ quan điều tra 5 vụ việc nghiêm trọng...

Tuy việc chỉ đạo tự kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy Quảng Nam được tăng cường nhưng hình thức kiểm tra, giám sát chủ yếu thông qua báo cáo định kỳ, khả năng tự kiểm tra còn hạn chế, chưa phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, tổ chức xã hội...

Một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế chưa được cấp ủy chỉ đạo sâu sát, dẫn đến kéo dài thời gian hoặc trả hồ sơ nhiều lần. Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp...

Thay mặt Đoàn công tác số 6, đồng chí Phan Văn Sáu cho biết sau khi kết thúc kiểm tra, giám sát tại Quảng Nam, Đoàn công tác đã xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

Trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo của Đoàn công tác, Đoàn đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. Ngày 8-11-2016, Đoàn cũng đã nhận được văn bản tham gia góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Về cơ bản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo; một số ý kiến đề nghị xem xét thêm, Đoàn tiếp thu nội dung góp ý, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đánh giá về công tác tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy... để hoàn chỉnh báo cáo.

Tuy nhiên, Đoàn công tác số 6 cũng yêu cầu trong thời gian tới Tỉnh ủy Quảng Nam đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; tập trung thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ việc, vụ án mà thanh tra đã chỉ ra; tăng cường đẩy mạnh tuyên tuyền, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng…
Ngọc Thi