Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao tổ chức công bố Sách Xanh về Ngoại giao Việt Nam nhằm giới thiệu chính sách đối ngoại của Việt Nam, những thành tựu nổi bật về đối ngoại của Việt Nam trong năm 2015.

Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam 2015.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: “Cuốn sách không chỉ điểm lại công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm 2015 mà còn nhìn lại cả hành trình 5 năm vừa qua, đồng thời nêu bật những nội dung cốt yếu mới về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII”.

Cuốn sách gồm 6 chương với nội dung khái quát về tình hình thế giới, khu vực, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam’ những hoạt động ngoại giao song phương nổi bất trong năm 2015 và trong 5 năm qua; các hoạt động ngoại giao đa phương, ngoại giao phục vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc; công tác đối ngoại của Đảng, Quốc hội, đối ngoại nhân dân; những nét lớn trong đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII…

Đặc biệt, cuốn sách cũng phân tích 7 điểm mới trong đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII gồm: về chủ đề của Đại hội; về mục tiêu “bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc; về quan hệ với các nước lớn và đối tác quan trọng đối với an ninh và phát triển của Việt Nam; về các quan điểm chỉ đạo đối với hội nhập quốc tế, nhấn mạnh vai trò của đối ngoại đa phương; về quan điểm chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc; về cách tiếp cận đối ngoại nhân dân theo phương cách mới; về chủ trương đối với hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh. 

Huyền Chi