Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn thuộc đối tượng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật, phải thực hiện nghiêm túc việc truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục trực tiếp về Sở TN&MT để theo dõi.

Đồng thời, chỉ đạo Sở TN&MT chủ động, phối hợp và thực hiện việc truyền số liệu quan trắc nêu trên về Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT để cùng theo dõi, quản lý. Bộ TN&MT cũng đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện đầu tư, lắp đặt các trạm quan trắc môi trường xung quanh theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường địa phương phục vụ thông tin đến cộng đồng; kiểm soát chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng của số liệu quan trắc tự động được truyền về Bộ TN&MT theo quy định.

Thực hiện công bố chất lượng môi trường trên địa bàn địa phương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

N.Y