Chiều ngày 31-5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Quốc hội thảo luận hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Qua thảo luận các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành của dự thảo Luật, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị Chính phủ rà soát, sửa đổi toàn diện Luật Kinh doanh bảo hiểm, làm rõ khái niệm “hoạt động kinh doanh bảo hiểm”, cân nhắc về tên chương, mục để đảm bảo kết cấu và tính thống nhất của Luật hiện hành.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ

Góp ý vào dự án Luật, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ  (Hà Tĩnh) cho rằng việc dự thảo bổ sung 5 hoạt động gồm hoạt động tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm và nhóm dịch phụ trợ bảo hiểm. Các quy định liên quan về giải thích từ ngữ, điều kiện cung cấp dịch vụ đều được quy định chung cho nhóm các hoạt động này và độc lập với các dịch vụ hiện có được quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành như kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm… Đại biểu cho rằng cách quy định như vậy là không thống nhất với bản chất dịch vụ có liên quan đến bảo hiểm cũng như thông lệ quốc tế; đồng thời đề nghị sửa tổng thể về vấn đề này trong dự thảo Luật chỉnh lý theo hướng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm cả đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và các dịch vụ phụ trợ khác; bổ sung một số quy định về từng hoạt động phụ trợ bảo hiểm (như đại lý, môi giới, tư vấn, đánh giá rủi ro, tính toán, giám định), bổ sung quy định mở về “các hoạt động khác có liên quan”, quy định cụ thể nội dung từng hoạt động, điều kiện kinh doanh, hợp đồng dịch vụ.

Đại biểu Thạch Phước Bình 

Cùng quan điểm cho rằng việc quy định về các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm của dự thảo Luật là chưa thống nhất với luật hiện hành và thông lệ quốc tế, đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) đề nghị cần bổ sung thêm giải thích từ ngữ đối với các hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm mới, quy định cụ thể về từng hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm ở các khía cạnh nội dung hoạt động, điều kiện kinh doanh, hợp đồng dịch vụ... Nội dung của từng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cần liệt kê các hoạt động cụ thể có khoản mở cuối là các hoạt động khác có liên quan. Cùng với đó cần điều chỉnh danh mục các ngành nghề đầu tư có điều kiện trong Luật Đầu tư theo hướng bỏ ngành nghề đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và bổ sung ngành nghề dịch vụ phụ trợ bảo hiểm để bảo đảm thống nhất.

Cho ý kiến về điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, đại biểu Lã Thanh Tân (Hải Phòng) cho biết dự thảo Luật đã không quy định về điều kiện đăng ký cấp giấy thành lập và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp mà chỉ đưa ra điều kiện để cơ quan nhà nước thực hiện hậu kiểm. Đại biểu cho rằng nội dung của dự thảo Luật thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong tư duy quản lý chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm của Chính phủ, đồng thời đề nghị, dự thảo Luật cần nâng cao hơn nữa điều kiện về chuyên môn, tiêu chuẩn của cá nhân hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. 

Theo đó, yêu cầu đối với cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có trình độ tối thiểu là đại học chuyên ngành bảo hiểm hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đối với chuyên ngành khác và có chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm. Đồng thời phải có các hướng dẫn bổ sung về phương thức quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các chủ thể cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, có cơ chế giám sát chặt chẽ với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm độc lập.

Phương Thuỷ