Đó là:

          1- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015.

          2- Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

          3- Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

          4- Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

          5- Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

          6- Luật trợ giúp pháp lý.

7- Luật Quản lý ngoại thương.

8- Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

9- Luật Du lịch.

10- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đào Minh Khoa (tổng hợp)