Khoản kinh phí này sẽ được ưu tiên để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số kinh phí này theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Hiện nay, kinh phí hằng năm chi cho khoa học công nghệ chiếm 2% tổng chi ngân sách Nhà nước.

H.Ly