Số kinh phí trên được phân bổ dựa theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 11-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Số kinh phí này được phân bổ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo: 22 tỷ đồng, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: 19,15 tỷ đồng, Đại học Quốc gia Hà Nội: 970 triệu đồng, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: 700 triệu đồng. 
H.A