Ngày 25/5, ông Võ Thành Tiếm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Cà Mau xác nhận, hiện đơn vị đã chuyển một số nhiệm vụ, con người sang Chi cục ATVSTP (Sở Y tế). Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định 22/QĐ-UBND ngày 6/1/2019 (Quyết định 22) về việc tổ chức lại Chi cục ATVSTP tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Chi cục ATVSTP tỉnh được tổ chức lại trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế công chức, số lượng người làm việc, nhân sự từ một số đơn vị trong đó có Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở NN&PTNT.

Liên quan vấn đề này, cuối tháng 1, Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau, cho rằng thực hiện Luật An toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, được sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành, địa phương, trong thời gian qua, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản từ Trung ương tới địa phương.

Việc giải thể Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở NN&PTNT và đưa các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị này về Chi cục ATVSTP thuộc Sở Y tế tại Cà Mau không phù hợp với quy định tại Điều 63 Luật An toàn thực phẩm, Điều 38 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/22018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 - văn bản của Bộ NN&PTNT nêu rõ. Bộ NN&PTNT cũng cho rằng việc làm này sẽ gây khó khăn cho Bộ NN&PTNT và các cơ quan, đơn vị trong ngành trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật để kiểm soát, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong tình hình mới với nhiều thách thức: Biến đổi khí hậu, dịch bệnh, yêu cầu khắt khe của người dân và các thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản…

Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định 22/QĐ-UBND nói trên, Bộ NN&PTNT cũng như các cơ quan trực thuộc Bộ không nhận được văn bản của UBND tỉnh Cà Mau xin ý kiến, góp ý cho dự thảo. Với những lý do nêu trên, thực hiện quy định tại Điều 36 Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng thực hiện Quyết định 22, tổ chức tham vấn với các bộ, ngành liên quan trước khi thực hiện.

Ông Võ Thành Tiếm cho biết hiện Chi cục vẫn trực thuộc Sở NN&PTNT, tuy nhiên một số nhiệm vụ về quản lý an toàn thực phẩm sau thu hoạch đã chuyển sang Chi cục ATVSTP của Sở Y tế.

“Nói chung cơ bản những nhiệm vụ chính đã chuyển đi hết, chỉ còn lại những cái phụ. Hiện cũng đang chờ UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp lại Sở NN&PTNT, trong đó không còn Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khi đó sẽ có quyết định giải thể. Đơn vị đã chuyển các nhiệm vụ; đồng thời chuyển các cán bộ (14 người) sang Chi cục ATVSTP để tổ chức thực hiện. Nhưng thực tế thì đến nay bên Chi cục ATVSTP vẫn chưa thực hiện các nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của bên đây chuyển qua”, ông Tiếm nói.

Trong khi đó, ông Lê Thanh Triều, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau cho biết, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản vẫn đang hoạt động bình thường và vẫn chưa giải thể.

Ngày 14/5, Bộ NN&PTNT tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau đề nghị dừng thực hiện Quyết định 22 và gửi phản hồi về Bộ NN&PTNT trước ngày 10/6 tới.

Đ.Văn