Theo đó, báo Sức khỏe Cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe Cộng đồng sẽ bị đình bản tạm thời trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 7-10-2017 do nội bộ mất đoàn kết không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Quyết định đình bản tạm thời 3 tháng đối với báo Sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, đề nghị Lãnh đạo Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc đình bản, giải quyết dứt điểm vụ việc của báo theo thẩm quyền.

Sau thời gian đình bản, Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ xem xét quyết định việc tiếp tục hoạt động của báo Sức khỏe Cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe Cộng đồng trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

PV