Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung các vấn đề, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về phòng chống tham nhũng; công tác phát hiện, xử lý; thi hành án; công tác phối hợp điều tra; việc tham mưu, đề xuất; việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong đó, chú trọng kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nội dung về các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng. 

Ông Lê Minh Trí, phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Ban Thường cụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Lê Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng đã báo cáo tóm tắt với Đoàn công tác về công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của tỉnh thời gian qua. 

Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, như: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”…

Theo kế hoạch, Đoàn Công tác số 6 sẽ làm việc với các cơ quan, như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng và Huyện ủy Cù Lao Dung thời gian  từ ngày 7-8 đến ngày 20-8-2017.

C.Xuân