Theo đó, trong quý III-2017, Bộ sẽ hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư năm 2014, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp.

Hiện tại, lĩnh vực này đang có 33 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với 290 điều kiện kinh doanh (60 điều kiện chung, 7 điều kiện về tài chính, 32 điều kiện về địa điểm, 90 điều kiện về năng lực sản xuất, 59 điều kiện về nhân lực, 6 điều kiện về phương án kinh doanh, 7 điều kiện về quy hoạch và 29 điều kiện khác). 
Bộ NN&PTNT sẽ bãi bỏ 142 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này

Theo kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong lĩnh vực NN&PTNT sẽ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 142 điều kiện. Ngoài ra, có 7 ngành nghề có phạm vi kiểm soát chưa phù hợp cần điều chỉnh. Bộ NN&PTNT co biết, đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc chủ động rà soát các điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung.

Bộ NN&PTNT cũng cho biết, trong quý IV, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Các chính sách tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai, tín dụng và thị trường tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị nông lâm thủy sản. 

NY