Theo đó, số liệu từ cuộc Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014 do Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tiến hành cùng với Điều tra Doanh nghiệp 2014 của Tổng cục Thống kê, được công bố trong sách Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2014 cho thấy: Năm 2013 Việt Nam có 12.261 tiến sĩ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chiếm 9% trong tổng số 128.998 cán bộ nghiên cứu.

93% tiến sĩ tại Việt Nam tập trung ở khu vực nhà nước (Ảnh minh họa).

Cũng theo kết quả tổng hợp của các cuộc điều tra trên, số lượng cán bộ nghiên cứu có trình độ tiến sĩ chủ yếu tập trung ở khu vực nhà nước  với 11.411 người trên tổng số 12.261 người, chiếm 93%, tiếp đến là khu vực ngoài nhà nước với 830 người, chiếm 6,8% và còn lại là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Sơ đồ về số lượng và cơ cấu tiến sĩ tại Việt Nam.

Trong tổng số 12.261 tiến sĩ, có 3.637 tiến sĩ là nữ, chiếm gần 30%. Chủ yếu số nữ tiến sĩ làm việc trong khu vực nhà nước với 3.198 người, chiếm gần 88%.

Thống kê số lượng tiến sĩ theo khu vực hoạt động hay còn gọi là theo loại hình tổ chức cho thấy trường đại học là khu vực có số lượng tiến sĩ nhiều nhất với 7.959 người, chiếm gần 65%, tiếp sau là khu vực các các viện, trung tâm Nghiên cứu và Phát triển với 3.367 người, chiếm gần 28%. Khu vực doanh nghiệp có tỷ lệ cán bộ nghiên cứu là tiến sĩ thấp nhất.

H.Thanh