Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện 53 trường hợp bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học. 

Trong 3 năm (2014-2016), UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng 13 công chức không qua thi tuyển, xét duyệt 4 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, nhưng thành phần hội đồng sát hạch không đầy đủ theo quy định, một số hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. 

Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận sử dụng 131 lao động hợp đồng đảm nhiệm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với việc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giải quyết dứt điểm 131 lao động hợp đồng và chấm dứt ký kết hợp đồng lao động đảm trách công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; miễn nhiệm các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm; tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời hạn cụ thể đối với những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu; Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm nêu trên.

Hữu Toàn