Cụ thể, Chủ Dự án là UBND tỉnh Quảng Bình thay Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình. Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2015 - 2022. Tổng mức đầu tư của Dự án được điều chỉnh lại là 126,07 triệu USD. Vốn viện trợ không hoàn lại của ADB được điều chỉnh lại là 4 triệu USD, trong đó: UBND tỉnh Quảng Bình 1 triệu USD; UBND tỉnh Quảng Nam 3 triệu USD.

BTS