Theo Tổng cục Môi trường, ICD có chức năng là cửa khẩu, trên thực tế hiện nay, có rất nhiều cảng ICD trên lãnh thổ Việt Nam, nhiều ICD nằm sâu trong nội địa hoặc ngay trung tâm các thành phố lớn. 

Do đó, nếu phế liệu nhập khẩu được vận chuyển về ICD sâu trong nội địa mới kiểm tra thực tế để thông quan thì sẽ khó khăn cho hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Hải quan, không kiểm soát được rủi ro về môi trường khi vận chuyển phế liệu cũng như xử lý phế liệu nếu vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành. 

L.Hiệp