Đặc biệt, phải điều hành các mặt hàng thiết yếu, điều hành giá xăng dầu, điện và phí BOT phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng dầu, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá thế giới. Đồng thời, kết hợp với việc trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu bảo đảm có dư địa cho việc bình ổn thị trường.

Về giá điện, yêu cầu các Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê theo dõi, đánh giá tác động gián tiếp của việc điều chỉnh giá điện thời gian qua. Cần phải tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch chi phí đầu vào, thanh tra, kiểm tra và công khai kết quả sản xuất kinh doanh điện.

Lưu Hiệp