Cụ thể, giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh như sau: xăng RON 92 tăng 243 đồng/lít; xăng E5 tăng 239 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 277 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 192 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 290 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON 92: không cao hơn 15.829 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 15.315 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.300 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 9.647 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.150 đồng/kg.

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn và mức xả quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Cụ thể, xăng khoáng chi quỹ: 639 đồng/lít; Xăng E5: 672 đồng/lít; Dầu diesel: 846 đồng/lít; Dầu hỏa: 1.029 đồng/lít; Dầu mazut các loại: 323 đồng/kg.

Liên quan đến giá xăng dầu thế giới, liên bộ cho biết: Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/5/2016 là 54,873 USD/thùng xăng RON 92; 53,734 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 53,697 USD/thùng dầu hỏa; 220,875 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S).

Như vậy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề tăng 1,217 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng 2,3%); tăng 1,754 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S (tương ứng 3,4%); tăng 1,234 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng 2,4%); tăng 11,694 USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S (tương ứng 5,6%).

V.H