Cụ thể, NHNN quy định vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng được xác định bao gồm số dư các tài khoản: vốn điều lệ (tài khoản 601); vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định (tài khoản 602); vốn khác (tài khoản 609); quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (tài khoản 611); quỹ đầu tư phát triển (tài khoản 612); quỹ dự phòng tài chính (tài khoản 613).

Ngoài ra, số dư tài khoản Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng (nếu có) được xác định là vốn nhà nước và thực hiện xử lý theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

B.K.