Trong đó vẫn còn 62 KCN chưa hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (HTXLNTTT), chiếm 22%. Trong số 221 KCN đã hoàn thành xây dựng HTXLNTTT mới chỉ có 115 KCN lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động.

Hiện nay, tổng lượng nước thải phát sinh từ các KCN đạt 600.000 m3/ngày đêm; lượng chất thải rắn khoảng 4 triệu tấn/năm. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các KCN, KCX, KCNC còn chưa ưu tiên cho hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, chỉ tập trung vào việc thu hút đầu tư. Do đó, một số nơi dù có tỷ lệ lấp đầy cao nhưng vẫn chưa xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung.

Nhiều doanh nghiệp trong KCN đã tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong giấy phép đã được phê duyệt.

H. Ly